ทับทิมสะท้อนแสง 

เป้าทับทิมสะท้อนแสงทรงกลม 

แท่งทับทิมสะท้อนแสง 

เป้าทับทิมสะท้อนแสงแบบด้านเดียว 

เป้าทับทิมสะท้อนแสงแบบ 2 ด้าน 

เป้าทับทิมสะท้อนแสง 2 ด้านทรงสามเหลี่ยม 

เป้าทับทิมสะท้อนแสงด้านเดียวทรงสาม
เหลี่ยม 

เป้าทับทิมสะท้อนแสงด้ายเดียวทรงสาม
เหลี่ยม สีขาว